Самойлик Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент
  Доцент кафедри електротехнічних систем


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, каб.124-2 корпус
e-mail:  [email protected]


Науково-педагогічна біографія

  У 1978 році закінчив Томський політехнічний інститут, отримав кваліфікацію «інженер-фізик» за спеціальністю «експериментальна ядерна фізика». Працював у науково-виробничих підприємствах оборонно-промислового комплексу. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію з технічних наук. В ЧДТУ працює з 2007 року на посаді доцента. У 2013 році  здобув другу вищу освіту у Черкаському державному технологічному університеті, отримав кваліфікацію «інженер-електрик» У 2016 році отримав вчене звання доцента кафедри електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету. У 2008 році закінчив курси підвищення кваліфікації у Національному авіаційному університеті за програмою «Електротехнічні системи електроспоживання», у 2013 році – у Одеському національному політехнічному університеті « Сучасні системи виробництва та передачі електричної енергії». У 2019 р. отримав кваліфікаційні атестати на право проведення аудиту енергетичної ефективності будівель (кваліфікаційний атестат № KR 3/001)  та інженерних систем (кваліфікаційний атестат № KR 3/002).


Основні дисципліни, що викладаються

1. Електрична частина станцій та підстанцій.

2. Системи електропостачання об’єктів.

3. Системи вимірювання, обліку та керування енерговикористанням


Сфера наукових інтересів

 • мала розподілена генерація;
 • локальні електричні мережі;
 • оптимізаційні задачі електроенергетики

Навчальні посібники

 1. Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов, Ю.Ю. Крючков, Э.Б. Шошин, А.А. Ситник и А.В. Самойлик, Электричество и магнетизм. Серия: Электротехника: теорія и практика. Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2010.
 2. Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов, Ю.Ю. Крючков, Э.Б. Шошин, А.А. Ситник и А.В. Самойлик, Электродинамика. Серия: Электротехника: теорія и практика. Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2010.
 3. «Електричне освітлення»: посібник з дисципліни «Споживачі електричної енергії» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». ч. 1./ Укл: Соловей О.І., Ситник О.О., Самойлик О.В., Семко І.Б., Курбака Г.В., Борисова Н.І. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2013.- 63с.
 4. «Електротехнологічні установки»: посібник з дисципліни «Споживачі електричної енергії» для студентів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології». ч. 3. ./ Укл: Соловей О.І., Ситник О.О., Самойлик О.В., Семко І.Б., Курбака Г.В., Борисова Н.І. Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2013.- 111с.

Основні наукові праці

 1. Самойлик О.В . Дослідження ефективності топології об’єднаного електротехнічного комплексу на базі розподіленої генерації. [Текст]/ Самойлик О.В., Ткаченко В.Ф. Modern scientific researches. Issue 17/ Part 1 IS  SN 2523-4692.  с.16 – 26.    DOI: 10.30889/2523-4692.2021-17-01-007.
 2. Самойлик О.В. «Підвищення ефективності розподіленої генерації у складі електротехнічного комплексу»/ Ткаченко В.Ф. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія Технічні науки. Т. 32(71) №5, 2021. с.184 – 191.
 3. Samoilyk Oleksandr, Tkachenko Valentyn, Kurbaka Halyna Cherkasy State Technological University Research of the effect of accumulator-based energy storage deviceson the efficiency of using virtual power planttechnologies. «Молодий вчений»  № 4 (80)  квітень, 2020 р. с.228-234.
 4. Самойлик О.В. Курбака Г.В., Дудник М.В. Аналіз балансу потужності локальної системи електропостачання на базі поновлювальних джерел енергії та акумуляторних батарей, Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. №11 (154) ноябрь 2016. С. 22 –32.3. с. 73-76.
 5. Самойлик А.В. Эффективность выравнивания тарифов электрической нагрузки энергосистемы как составляющая управления режимом электропотребления промышленного предприятия / Печеник Н.В., Курбака Г.В. // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 10 (129) октябрь 2014. с.2-6.
 6. Самойлик О.В. Визначення ефективності електропостачання невеликих сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування відновлювальних джерел / Курбака Г.В. // Науковий журнал «Молодий вчений» № 4 (56) квітень 2018. м. Херсон, видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 188 – 192.
 7. Самойлик О.В. Математичне моделювання електричного поля в діелектричних структурах  / Ситник О.О., Кишенко Я.І. // Вісник Національного технічного університету України «КПІ», Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – 2010, – №42. с.60-64.
 8. Samoilyk Oleksandr . Optimization of means of distributed generation in the structure  of  local electrotechnical complexes/ Kurbaka Halyna // Науковий журнал «Молодий вчений» № 5 (69) травень 2019 р. м. Херсон, Видавництво «Молодий вчений», 2019. – р. 272 – 275.
 9. Самойлик О.В. Математичне моделювання електричного поля в одно- та багатошарових діелектричних структурах  / О.О. Ситник,  Я.І. Кишенко, К.М. Ключка // Вісник Черкаського державного технологічного університету, 2013. − №1. − С. 73-76.
 10. Самойлик О.В. Визначення складових потужності несинусоїдальних сигналів в нелінійних трифазних колах/ Курбака Г.В., Марченко К.О.      Молодий вчений. № 2(42). 2017. с. 204–209.

Участь у конференціях

 1. Самойлик О.В. «Управління електротехнічними системами з використанням поліагентних технологій»./ Стецюра О.О., Строкань Д.В.  Матеріали науково-практичної конференції  «Перспективні шляхи розвитку гуманітарних та природничих наук». Технічні науки. (24-25 вересня 2021 р.)  Ужгород.  С. 109 – 111.
 2. Самойлик О.В. «Дослідження та удосконалення методів оптимального керування розподільчими електромережами»./ Швець О.О. Тези доповідей    дев’ятої міжнародної науково – технічної конференції 18 – 19 листопада 2021 року «Проблеми  Інформатизації».   Том 2: секції 4. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості». с. 22-23.
 3. Самойлик О.В. «Дослідження можливості використання діагностики стану електрообладнання для оптимізація термінів технічного обслуговування підстанцій типового району електричних мереж»./ Кучер М.І. Тези доповідей дев’ятої міжнародної науково – технічної конференції 18 – 19 листопада 2021 року «Проблеми  Інформатизації».   Том 2: секції 4. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості». с. 28-29.
 4. Самойлик О.В. «Основні завдання оптимізації електроенергетичних комплексів з розподіленою генерацією на базі технологій альтернативної енергетики»./ Савченко О.С., Строкань Д.В.  Матеріали науково-практичної конференції  «Перспективні шляхи розвитку гуманітарних та природничих наук». Технічні науки. (24-25 вересня 2021 р.)  Ужгород.  С. 105 – 109.
 5. Самойлик О.В. «Дослідження застосування технології контролю стійкості режиму на базі синхронізованих векторних вимірювань в електричній мережі з розподіленою генерацією»./ Гоменюк В.О.  Збірник тез доповідей  студентської науково-практичної конференції ЧДТУ  19-22 квітня 2022 р.  Міністерство освіти і науки України. Черкаський державний технологічний університет.  Черкаси 2022. с.110-111.
 6. Самойлик О.В. Оптимізація ефективності застосування власних джерел живлення на базі розподіленої генерації у гібридних електротехнічних системах/ Кошеленко В.О. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції. Проблеми Інформатизації. 26 – 27 листопада 2020 року.  Том 2: секції 4. С.106 – 107. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».
 7. Самойлик О.В. «Аналіз методів розрахунку показників надійності системи електропостачання з урахуванням провалів напруги»./ Чорнай В.І. Збірник тез доповідей  студентської науково-практичної конференції ЧДТУ  19-22 квітня 2022 р.  Міністерство освіти і науки України. Черкаський державний технологічний університет.  Черкаси 2022. с.110.
 8. Самойлик О.В., Строкань Д.В. Алгоритм оптимізації топології об’єднаних електротехнічних комплексів на базі децентралізованих систем живлення при електропостачанні енерговіддалених об’єктів/ Самойлик О.В. Оптимізація ефективності застосування власних джерел живлення на базі розподіленої генерації у гібридних електротехнічних системах/ Кошеленко В.О. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції. Проблеми Інформатизації. 26 – 27 листопада 2020 року.  Том 2: секції 4. С.104 – 105. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».
 9. Самойлик О.В. «Аналіз способів підвищення пропускної спроможності і переданої активної потужності лінії для розподільчих електричних мереж». / Щербак М.Є. Збірник тез доповідей  студентської науково-практичної конференції ЧДТУ  19-22 квітня 2022 р.  Міністерство освіти і науки України. Черкаський державний технологічний університет.  Черкаси 2022. с.116.
 10. Самойлик О.В . Дослідження впливу несиметрії навантаження на зростання втрат потужності у низьковольтних мережах/ Нечай Ю.О. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції. Проблеми Інформатизації. 13 – 15 листопада 2019 року.  Том 3: секції 5 – 7. с.59. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».
 11. Самойлик О.В. Підвищення ефективності гібридної системи електропостачання промислового підприємства/ Лебедєва О.І. Тези доповідей сьомої міжнародної науково-технічної конференції. Проблеми Інформатизації. 13 – 15 листопада 2019 року.  Том 3: секції 5 – 7.  с.58. Черкаський державний технологічний університет. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.  Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки.  Університет технології і гуманітарних наук (м. Бельсько-Бяла, Польща). ДП «Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».
 12. Самойлик О.В . Дослідження методів підвищення ефективності     управління електроспоживанням промпідприємств/ Ткалич С.О. Тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції 14 – 16 листопада 2018 рокус.119.  Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків – 2018.
 13. Самойлик О.В . Підвищення надійності низьковольтних малозавантажених  електричних мереж за рахунок секціонування/ Штефан Ю.М. Тези доповідей шостої міжнародної науково-технічної конференції 14 – 16 листопада 2018 року. с.120. Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Харків – 2018.
 14. Самойлик О.В. Керуючі пристрої на базі інтегральних поверхнево-орієнтованих Si та GaAs структурах// Кишенко Я. І., Матвієнко В. В., Ситник О. О. Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотенічні поля, сигнали, апарати та системи» РТПСАС 2012. Матеріали конференції, 22 – 29 лютого 2012,  Київ, Україна., с.69-70.
 15. Самойлик О.В. Використання непараметричних динамічних моделей електричних кіл у вигляді інтегральних рівнянь і операторів// Ситник О.О., Ключка К.Н., Курбака Г.В. Праці ІV Міжнародної науково-практичної конференції « Обробка сигналів і негауссівських процесів» 22-24 травня 2013 р. Черкаси.
 16. Самойлик О.В. Parametric excitation of plasma oscillations in n-InSb.// Кишенко Я.І.,Прокопенко О.В., Іванюта О.М., Матвиенко О.М. VII international conference “Electronics and applied physics”October 19-22, 2011, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv Faculty of Radiophysics. 178-179.

Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Ситник О.О., Яценко І.В., Ключка К. М., Самойлик О.В.] ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 98 с.
 2. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упоряд. : Самойлик О.В., Яценко І.В., Ткаченко В.Ф., Семко І.Б.] М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 50 с.
 3. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Самойлик О.В., Яценко І.В., Курбака Г.В.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 62 с.
 4. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Самойлик О.В., Семко І.Б., Курбака Г.В..; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : чдту, 2019. – 62 с
 5. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Електричні системи і мережі» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання. / Укл. Ситник О.О., Самойлик О.В., Семко І.Б., Ткаченко В.Ф. Черкас. держ. техн. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2020.
 6. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання./Укл. Самойлик О.В., Яценко І.В., Семко І.Б Черкас. держ. техн. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2021. – 89с.
 7. Методичні рекомендації до підготовки випускної роботи бакалавра для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання / Укл. Ситник О.О., Самойлик О.В., Курбака Г. В. – Черкас. держ. техн. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 100 с.
 8. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання; Самойлик О.В., Яценко І.В., Семко І.Б., Ткаченко В.Ф., с.50.
 9. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Системи електропостачання об’єктів» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка усіх форм навчання [Електронний ресурс] / [Упорядн. Самойлик О.В., ТкаченкоВ.Ф., Курбака Г.В.]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2020. – 57 с.
 10. Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної  роботи магістра для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141.   «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форми навчання;  Самойлик О.В., Яценко І.В., Ситник О.О. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2021. – С.30.

Діяльність за спеціальністю

 1. Член атестаційної комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем (наказ ЧДТУ «Про створення атестаційної комісії» від 09.10.2018 №357/01).
 2. Атестований енергоаудитор. Кваліфікаційний атестат KR 1/001,  виданий Атестаційною комісією ЦНТУ  28.05.2019 р.

Перелік нагород та заохочень

 1. Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (наказ № 410/01 від 18.11.2013 р.).
 2. Подяка Черкаського державного технологічного університету (наказ № 171-к від 07.05.2015 р.).
 3. Грамота Черкаського державного технологічного університету (наказ № 413-к від  09.2016 р.).
 4. Відзнака «За сумлінну працю» всеукраїнського об’єднання «Країна» (посвідчення №096, наказ №3 від 01.03.2017 р.).
 5. Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (наказ № 74-к  від  09.03.2021 р.).