Свою історію кафедра розпочала у 2001 р. Кафедра електротехнічних систем створена 2 жовтня 2001 року на базі кафедри електротехніки та електроніки Черкаського інженерно-технологічного інституту (ЧІТІ), яка в свою чергу була створена 15 листопада 1989 р. на базі секції електротехніки кафедри обчислювальної техніки Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту (КПІ). Секція електротехніки була створена в 1960 році на кафедрі загальнотехнічних дисциплін Черкаського загальнотехнічного факультету (ЧЗТФ) Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП). Першим керівником секції електротехніки став канд.техн.наук, доцент Моцаренко Анатолій Петрович, який разом з асистентами Габом М.П. та Ведмеденком А.Т. здійснив величезну роботу зі створення матеріально-технічної бази секції, що забезпечувала електротехнічну підготовку студентів усіх спеціальностей.

   На початку 80-х років значно зріс контингент студентів ЧФ КПІ, що відбилося на значному збільшенні об’ємів навантаження з електротехнічних дисциплін. У 1989 році Радою Київського політехнічного інституту за представленням Ради Черкаської філії прийнято рішення про створення кафедри електротехніки та електроніки в такому складі: канд.техн.наук, доценти Баракін О.Г., Лісоченко В.М., Мордвінов С.І., Шумський О.Л., Матухно О.В.; канд.техн.наук, ст.викладач Кулініч О.І.; канд.техн.наук, асистент Кожухівський А.Д. Першим завідувачем кафедри був призначений заступник директора з наукової роботи Черкаського філіалу КПІ канд.техн.наук, доцент Лісоченко Віталій Миколайович. З 1990 року завідувачем кафедри електротехніки та електроніки призначений заступник директора ЧФ КПІ з навчальної роботи канд.техн.наук, доцент Мордвінов Сергій Інокентійович. У листопаді 2000 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри призначений канд.техн.наук, доцент Ситник Олександр Олексійович, декан приладобудівного факультету.

      В новій економічній ситуації в Черкаському регіоні виникла гостра потреба у фахівцях електротехнічного профілю. Вирішення цього питання розглядалося через відкриття спеціальності галузі “Електротехніка” на базі кафедри електротехніки та електроніки ЧІТІ.

   Ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” ДАК України видала ЧІТІ 4 липня 2001 року, 2003 року – отримали ліцензію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” “Електротехнічні системи електроспоживання”.

      У рамках спеціальності 7.05070103 ”Електротехнічні системи електроспоживання” передбачено 2 спеціалізації:

  • інформаційні технології в енергетиці
  • енергетичний контроль та маркетинг в електроенергетиці.

     Наказом ректора №329/01 від 02.10.2001 р. кафедра електротехніки і електроніки була перейменована в кафедру електротехнічних систем, завідувачем кафедри електротехнічних систем призначено кандидата технічних наук, доцента Ситника Олександра Олексійовича. Із червня 2005 р. він обіймає посаду проректора з навчальної роботи Черкаського державного технологічного університету. З 2007 р. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій при Інституті проблем моделювання в енергетиці ім.Г.Є. Пухова Національної академії наук України. Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захищена у спеціалізованій вченій раді Д 05.052.01 при Вінницькому національному технічному університеті наприкінці грудня 2018 року. О.О. Ситник у своєму науковому доробку має понад 100 друкованих праць (збірники наукових праць, патенти, тези доповідей, навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України, посібники, методичні вказівки тощо).

     Перший випуск спеціалістів інженерів-електриків відбувся у 2004 р. Всього за період з 2004 по 2019 р. кафедра підготувала понад 1200 інженерів-електриків. Студенти-випускники працевлаштовуються в установи і організації як державних структур, так і підприємств приватного сектора. Значна їх кількість працює за фахом на керівних посадах організацій і підприємств міста та області.

    Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують: доктори технічних наук, професори О.О. Ситник та І.В. Яценко, кандидати технічних наук, доценти О.В. Самойлик, В.Б. Кисельов, К.М. Ключка, С.Ю. Протасов, І.Б. Семко, В.Ф. Ткаченко, старший викладач Г.О. Кисельова, завідувач лабораторіями Д.В. Строкань, старший лаборант Прусс М.Р

   Кафедра має шість навчальних лабораторій, а саме: “Теоретичних основ електротехніки та освітлення”, “Електроперетворюючих пристроїв та загальної електротехніки”, “Електричних та електронних апаратів. Релейного захисту та автоматики”, “Енергетичних технологій, енергоефективності та енергозбереження”, “Електротехнічних засобів в системах електропостачання”, “Електричних машин та електроприводів”. Всі лабораторії обладнані необхідною кількістю стендів, контрольно-вимірювальною технікою та приладами, які забезпечують проведення лабораторних робіт у повному обсязі, передбаченому навчальним планом. Для впровадження нових методичних прийомів при навчанні розроблені лабораторні стенди, на яких студенти можуть розв’язувати комплексні задачі, що мають дослідницький характер.

      Із вересня 2018 року на кафедрі створено комісію з підготовки та атестації енергоаудиторів, яка в листопаді цього ж року, здійснила перший випуск енергоаудиторів, які мають повноваження здійснювати енергетичну сертифікацію будівель та проводити енергетичні обстеження інженерних систем.

      На базі кафедри електротехнічних систем за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки на початку 2022 року створено Центр енергетичної освіти, який обладнаний найсучаснішими технічними засобами та різними навчальними стендами, які демонструють основи роботи різних видів відновлюваних джерел енергії. 

     Щороку на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” набираються групи студентів на денну та скорочену форми навчання. Також на кафедрі є магістратура. Від початку створення кафедри значна увага приділяється фаховій підготовці студентів, проходженню ними переддипломної практики, державній атестації та працевлаштуванню випускників.

     Основними базами переддипломної практики є :

   ПАТ «Черкасиобленерго» (м. Черкаси та структурні підрозділи), ПрАТ «Азот» (м. Черкаси), ПП «Енергоремонт», ТОВ “Черкасиелеватормаш», Відокремлений підрозділ «Черкаська ТЕЦ» Приватного акціонерного товариства “Черкаське хімволокно”, ПП “Хімелектробуд”,  ПрАТ «Укргідроенерго» філія «Канівська ГЕС», ТОВ “Електролюксмонтаж” (м. Черкаси), Укрзалізниця тощо.

     До складу державної атестаційної комісії по захисту дипломних робіт залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники (доктори та кандидати наук).

    Викладачі кафедри займаються науковою роботою та залучають студентів до творчої співпраці. Над дослідженням використання апарату інтегральних операторів та рівнянь при моделюванні широкого класу вимірювальних перетворювачів та систем працює завідувач кафедри, професор О.О. Ситник, наукові основи керування параметрами якості електронно-променевої мікрообробки виробів з оптичних матеріалів працює професор кафедри Яценко І.В.; використання інтегральних рівнянь в задачах аналізу електричних кіл – доцент К.М. Ключка, моделювання динамічних систем на основі інтегральних макромоделей – доцент С.Ю. Протасов; енергоменеджмент, ризики проєктів енергетичної галузі, проєкти альтернативної енергетики, ризики наукових проєктів – доцент Семко І.Б., дослідження у сфері енергоефективності,енергозбереження та енергоменеджменту – доцент В.Ф. Ткаченко.

    Науково-дослідна робота студентів кафедри електротехнічних систем проводиться по наступним напрямкам:

  • дослідження систем автоматизованого електроприводу змінного струму (керівник – доцент, канд.техн.наук. Протасов С.Ю.);
  • електричне освітлення адміністративних та промислових підприємств (керівник –доцент, доктор техн.наук Яценко І.В.)
  • вимірювання опорів та контроль за станом електричної ізоляції (керівник – доцент, канд.техн.наук Самойлик О.В.)
  • енергоменеджмент, ризики проєктів енергетичної галузі (керівник – доцент, канд.техн.наук Семко І.Б.)

   Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки вітчизняними та зарубіжними науковими установами, зокрема з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, Одеським національним політехнічним університетом, Центральноукраїнським національним технічним університетом тощо. У межах міжнародних відносин кафедрою укладено двосторонній договір з Ташкентським державним технічним університетом ім. Абу Райхана Беруні (ТашДТУ, Узбекистан) про спільну науково-навчальну діяльність, який включає впровадження нових технологій з підприємствами промисловості обох сторін. Слід відмітити, що співробітники кафедри приймають активну участь у реалізації Меморандуму між GIZ та ЧДТУ, що підписаний на договірно-правовій основі: «Угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультаційну підтримку та технічне співробітництво. ЧДТУ має багато міжнародних договорів про співпрацю, які активізують участь науково-педагогічних працівників у міжнародних наукових форумах; діяльності щодо одержання міжнародних наукових і освітніх грантів. 

    Викладачі кафедри постійно підвищують рівень кваліфікації, беручи участь у науково-практичних семінарах, що проходять на кафедрі під керівництвом завідувача кафедри О.О. Ситника; у конференціях, які організовують провідні ВУЗи України та зарубіжжя.

    Співробітники кафедри проходять стажування як в Україні так і закордоном. Колектив постійно працює над створенням інформаційного забезпечення, розширенням матеріально-технічної бази.