Ситник Олександр ОлексійовичЗавідувач кафедри електротехнічних систем

доктор технічних наук, професор

18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460, навчальний корпус №2, каб. 127
e-mail: [email protected]


Науково-педагогічна біографія

    У 1985 р. закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю «Конструювання і виробництво радіоапаратури» та отримав кваліфікацію інженер-конструктор-технолог. Науково-педагогічну трудову діяльність розпочато було того ж року у Черкаському філіалі КПІ (ЧФ КПІ) на посадах математика-програміста ЕОМ, завідувача лабораторією обчислювальної техніки кафедри математики і механіки, інженером-конструктором 1 категорії науково-дослідної частини (НДЧ).

   У 1989 р. був призначений на посаду молодшого наукового співробітника НДЧ кафедри обчислювальної техніки ЧФ КПІ. З 1991 р. працював на кафедрі радіотехніки Черкаського інженерно-технологічного інституту (ЧІТІ створеного в 1991 р. на базі ЧФ КПІ) спочатку на посаді асистента, потім – старшого викладача.

   У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.05 «Теоретична електротехніка». У цьому ж році був переведений на посаду доцента кафедри радіотехніки ЧІТІ.

   У 1998 р. призначений деканом факультету інформаційних технологій і систем ЧІТІ. В зв’язку з реорганізацією факультету був призначений деканом приладобудівного факультету.

   З 2000 р. працював виконуючим обов’язки завідувача кафедри електроніки та електротехніки ЧІТІ. У 2001 році кафедра стає випускаючою за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології (ДАК від 4 липня 2001 p., протокол №34) та перейменовується на кафедру електротехнічних систем.  У січні місяці 2002 р. призначений завідувачем кафедри електротехнічних систем Черкаського державного технологічного університету (створеного в 2001 р. на базі ЧІТІ), в липні 2002 р.переведений на посаду начальника учбового відділу із збереженням виконання обов’язків завідувача кафедри електротехнічних систем.

     З 2004 р. – помічник проректора з навчальної роботи – начальник навчального відділу зі збереженням виконання обов’язків завідувача кафедри електротехнічних систем.

    У період з 2002 р.по 2005 р. виконував обов’язки відповідального секретаря приймальної комісії ЧДТУ.

    З червня 2005 р. по листопад 2014 р. працював на посаді проректора з навчальної роботи з виконанням обов’язків завідувача кафедри електротехнічних систем.

    У листопаді 2014 р. переведений завідувачем кафедри електротехнічних систем до обрання за конкурсом.

    З грудня 2015 р.  по теперішній час завідувач кафедри електротехнічних систем на умовах контракту.

    З 2015 р. – член спеціалізованої вченої ради К 73.052.01 Черкаського державного технологічного університету.

    У 2016 р. рішенням Атестаційної комісії МОН України присвоєно вчене звання професора кафедри електротехнічних систем.

   У грудні 2018 року  захистив докторську дисертацію на тему: «Методи математичного та комп’ютерного моделювання динаміки вимірювальних перетворювачів на основі інтегральних рівнянь» за спеціальністю 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи.

     Діючий член редакційних колегій наукових фахових журналів «Вісник Черкаського державного технологічного університету» та «Методи і прилади контролю якості» (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу).

     Підготував чотирьох кандидатів технічних наук: 

 • Протасов С.Ю. (тема роботи: «Методи та засоби формування і комп’ютерної реалізації інтегральних макромоделей стаціонарних динамічних об’єктів з розподіленими параметрами», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи);
 • Наконечна О.А. (тема: «Моделювання процесів адаптивної обробки сигналів багатоелементних вимірювальних перетворювачів відповідно до методу акустико-емісійного контролю», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи);
 • Костьян Н.Л. (тема: «Методи і засоби формування та чисельної реалізації інтегральних моделей зворотних задач динаміки систем», спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи).
 • Кисельов В.Б. (тема роботи: «Інформаційна технологія моделювання процесів зносостійкості слабкострумових електричних контактних пар ковзання», спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології). 


Основні дисципліни, що викладаються

 1. Введення в електроенергетику.
 2. Електричні системи та мережі.
 3. Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропостачання.
 4. Теоретичні основи електротехніки. 
 5. Мікроенергетичні системи.
 6. Математичне моделювання систем і процесів.


Книги та навчальні посібники

 1. А.М. Нестеренко, Н.А. Тарасенкова та О.О. Ситник, Ірраціональні рівняння, нерівності та їх системи. Черкаси, Україна: ЧДТУ, 2002.
 2. Ю.Г. Лега, О.О. Ситник та О.І. Кулініч, Електричні машини в системах електропривода. Черкаси, Україна: ЧДТУ, 2003.
 3. И.В. Страшнов, Ю.Г. Лега и А.А. Ситник, Методы практической устойчивости в задачах траекторной параметрической оптимизации. Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2005.
 4. О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега, О.О. Ситник, А.В. Чернявський та Г.В. Курбака, Енергетичний аудит, Черкаси, Україна: ЧДТУ, 2005, с. 299.
 5. О.І. Соловей, Ю.Г. Лега, В.П. Розен, О.О. Ситник, А.В. Чернявський та Г.В. Курбака, Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, Черкаси, Україна: ЧДТУ, 2007, с. 483.
 6. Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов, Ю.Ю. Крючков, Э.Б. Шошин, А.А. Ситник и А.В. Самойлик, Электричество и магнетизм. Серия: Электротехника: теорія и практика. Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2010.
 7. Ю.И. Тюрин, И.П. Чернов, Ю.Ю. Крючков, Э.Б. Шошин, А.А. Ситник и А.В. Самойлик, Электродинамика. Серия: Электротехника: теорія и практика. Черкассы, Украина: ЧДТУ, 2010.
 8. О.І. Соловей, О.О. Ситник, В.П. Розен, В.В. Демиденко, Г.В. Курбака, А.В. Чернявський та С.М. Мильніченко, Техніко-економічні розрахунки систем електропостачання промислових підприємств. Черкаси, Україна: ЧДТУ, 2012, с. 247.
 9. О.І. Соловей, В.П. Розен, О.О. Ситник, А.В. Чернявський, Г.В. Курбака, В.Ф. Ткачкенко та І.А. Дмитренко, Силові споживачі електричної енергії, Черкаси, Україна: ФОП Кандич С.Г., 2016, с. 124.
 10. О.І. Соловей, А.В. Чернявський, О.О. Ситник, В.Ф. Ткаченко та Г.В. Курбака, Споживачі електричної енергії. Електричне освітлення. Черкаси, Україна: ФОП Гордієнко Є.І., 2018, с. 132.
 11. Чисельний розрахунок нелінійних електричних кіл: навч. посібник/ О. О. Ситник, К. М. Ключка, В. В. Палагін, О. С. Гавриш, І. Б. Семко; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 140 с.
 12. Розрахунок електротехнічних та радіотехнічних кіл із застосуванням елементів аналогового моделювання: навч. посіб. / О. О. Ситник, О. С. Гавриш, А.М. Чорній, Т.В. Воробкало, С.Ю. Протасов, К. М. Ключка. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2022. – 149 с.

Основні навчально-методичні праці

 1. Методичні рекомендації до лабораторних робіт  з дисципліни «Релейний захист та автоматизація СЕП» для здобувачів освітнього ступеня магістр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання / Укл. Ключка К.М., Ситник О.О., Кисельова Г.О. – Черкаси: ЧДТУ, 2018, – 45с.
 2. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з дисципліни «Математичне моделювання та прийняття рішень в системах електропстачання» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізації «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання [Електронний ресурс] / [упоряд. Г.О.Кисельова, В.Б. Кисельов, О.О. Ситник]; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 78 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни «Системи силової електроніки в електроенергетиці» для здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / К.М. Ключка, В.Б. Кисельов, Г.О. Кисельова ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2018. – 153 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Математичне моделювання систем і процесів» для здобувачів освітнього ступеня магістр зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Ситник О.О., Протасов С.Ю., Ткаченко В.Ф., Семко І.Б.; МОНУ України, Черкас.держ.технол.ун-т. Черкаси: чдту, 2022. – 60 с.
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизований електропривод» для здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» усіх форм навчання [Електронний ресурс] / Ситник О.О., Протасов С.Ю., Семко І.Б.; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол.  ун-т. – Черкаси : чдту, 2022. – 65 с.

Детально ознайомитися навчально-методичними працями можна ознайомитися тут


Сфера наукових інтересів

Дослідження використання апарату інтегральних операторів і рівнянь при моделюванні широкого класу вимірювальних перетворювачів та систем


Наукові праці


Участь у конференціях

 1. Sytnyk O.O. Methods for solving equations of an electric circuit when calculating a static mode / O.O. Sytnyk, S.Y. Protasov, K.M. Klyuchka, Kyselova А. // VI International Scientific-Practical Conference “Information Technology for Education, Science and Technics”, June 23-25, Cherkasy, Ukraine, 2022. – pp. 27-29.
 2. O.O. Ситник, К.М. Ключка, Г.O. Кисельова, В.Б. Кисельов, “Комп’ютерна модель місткової ерозії електричних контактів” на Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві, Кропивницький, 2020, с. 49 – 51.
 3. O.O. Ситник, Г.O. Кисельова, В.Б. Кисельов, “Метод побудови математичної моделі зносостійкості електричних контактних пар ковзання під струмом”, на ХХ Міжнар. наук. конф. Математичні проблеми технічної механіки, Дніпро, 2020, с. 63 – 64.
 4. O. O. Ситник, Г. O. Кисельова, В. Б. Кисельов, та Я. С. Бедерак, “Метод оцінювання надійності функціонування електротехнічних пристроїв”, на VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памʼяті проф. Ю. П. Кунченка, Обробка сигналів і негаусівських процесів, Черкаси, 2021, с. 198-200.
 5. O.O. Ситник, Г.O. Кисельова, В.Б. Кисельов, “Підвищення технічного ресурсу дротяних потенціометрів з нульовою точкою”, на VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памʼяті проф. Ю. П. Кунченка, Обробка сигналів і негаусівських процесів, Черкаси, 2019, с. 149 – 152.
 6. О.О. Ситник, С.Ю. Протасов, К.М. Ключка, “Інтегральний метод побудови моделей градієнтних давачів теплових потоків”, на ІV Міжнар. наук.-практ. конф. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи), Київ, 2017, с. 307–308.
 7. О.О. Ситник, К.М. Ключка, С.Ю. Протасов, “Математичне моделювання вимірювальних перетворювачів з використанням інтегральних рівнянь”, на VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. памʼяті проф. Ю.П. Кунченка, Обробка сигналів і негаусівських процесів, Черкаси, 2017, с.137–139.
 8. О.О. Ситник та Е. Тагієва “Дослідження методів моделювання динамічних процесів в сучасних механотронно-електричних системах”, на VI Міжнар. наук.-техн. конф. Проблеми інформатизації, Черкаси-Баку-Бельсько-Бяла-Харків, 2018, с. 69-70.
 9. О.О. Ситник та М.М. Колесник, “Чинники та обмеження, що впливають на управління режимами електроспоживання промислових підприємств”, на Міжнар. наук.-практ. конф. Теорія і практика сучасної науки, Дніпро, 2017, с.112-115.

Діяльність за спеціальністю              

 1. Голова атестаційної комісії з професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем (наказ ЧДТУ «Про створення атестаційної комісії» від 09.10.2018 №357/01).
 2. Атестований енергоаудитор. Кваліфікаційний атестат KR 1/001,  виданий Атестаційною комісією ЦНТУ  28.05.2019 р.

Перелік нагород та заохочень

 1. Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (наказ № 179 к 09.06.2009 р.).
 2. Подяка ректора з нагоди 50-річчя Черкаського державного технологічного університету (наказ № 274 к 02.08.2010 р.).
 3. Почесна грамота Черкаської обласної ради з нагоди Дня працівників освіти (наказ № 5257 від вересня 2011 р. Черкаської обласної ради).
 4. Подяка Міністерства освіти і науки України (наказ №139 к 09.04.2014 р.).
 5. Грамота Міністерства освіти і науки України (19.05.2017 р.).
 6. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (19.10.2020 р.).
 7. Подяка міського голови (2021 р.).
 8. Грамоту Верховної Ради України та нагрудний знак (2022 р.)